ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยม่วง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
………………………………………..
ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยม่วง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตรำค่ำตอบแทน
1.1 ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
1.3 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รายละเอียดประกาศ

ใบสมัคร

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
………………………………………..
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ ปีงบประมาณ 2562 อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตรำค่ำตอบแทน
1.1 ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
1.3 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รายละเอียดประกาศ

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

………………………………………..

               ด้วยโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2562   อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง  การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

      1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน

1.1 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน        จำนวน 1 อัตรา

1.2 ค่าตอบแทน   9,000 บาท/เดือน

1.3 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รายละเอียดประกาศ

ใบสมัคร

บัตรผู้เข้าสอบ

ประกาศโรงเรียนบ้านแดง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านแดง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
………………………………………..
ด้วยโรงเรียนบ้านแดง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านแดง ปีงบประมาณ 2562 อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านแดง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตรำค่ำตอบแทน
1.1 ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
1.3 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รายละเอียดประกาศ

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนโก สาขาซาผักหนาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนโก สาขาซาผักหนาม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
………………………………………..
ด้วยโรงเรียนบ้านโนนโก สาขาซาผักหนาม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านโนนโก สาขาซาผักหนาม ปีงบประมาณ 2562 อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านโนนโก สาขาซาผักหนาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตรำค่ำตอบแทน
1.1 ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
1.3 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 

เอกสารตามที่แนบมานี้

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไฮ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไฮ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว

++++++++++++++++++++++++++++++++

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองไฮจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินบริจาค) อาศัยอำนาจ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ที่ 11 20/2 560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ส่งพร้อมหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 1.1 ครูครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดกลุ่มวิชา/หรือสาขาวิชาเอก ตามบัญชีแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1) 1.2 เงินเดือน/อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๘,000 บาท 1.3 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๒

รายละเอียดคลิก

ประกาศโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
………………………………………..
ด้วยโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร ปีงบประมาณ 2562 อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน
1.1 ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
1.3 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รายละเอียดตามที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขาม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
………………………………………..
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองขาม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองขาม ปีงบประมาณ 2562 อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองขาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตรำค่ำตอบแทน
1.1 ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
1.3 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รายละเอียดตามที่แนบมานี้

Cloud Computing เพื่อการบริหารจัดการเอกสารชั้นเรียน เอกสารนักเรียนและเอกสารคุณครู

เตรียมลงทะเบียนอบรมกับเรา อบรมคูปองครู 2562 หลักสูตร ICT : Cloud Computing เพื่อการบริหารจัดการเอกสารชั้นเรียน เอกสารนักเรียนและเอกสารคุณครู เอกสารโรงเรียน สะดวกออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา หลักสูตรโดย ดร.ภูผาภูมิ โมรีย์ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ดร.พัชระ งามชัด ดร.ธนากร ศรีวิพัฒน์

E-Commerce การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อครูปลอดหนี้ นักเรียนมีงานทำ

เตรียมลงทะเบียนอบรมกับเรา อบรมคูปองครู 2562 หลักสูตร ICT : E-Commerce การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อครูปลอดหนี้ นักเรียนมีงานทำ หลักสูตรโดย ดร.ภูผาภูมิ โมรีย์ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ดร.พัชระ งามชัด ดร.ธนากร ศรีวิพัฒน์ ทีมวิทยากร