จัดอบรมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

Spread the love

บริษัท พีซีเอ็ม เอ็ดดูเทค ทราเวล จำกัด หน่วยพัฒนาครู  จัดอบรมพัฒนาครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เรื่อง การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply