จัดอบรมพัฒนาครู โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนห้วยยางหัวนาคำ

Spread the love

บริษัท พี.ซี.เอ็ม.เอ็ดดูเทค ทราเวล จำกัด จัดอบรมพัฒนาครู โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนห้วยยางหัวนาคำ เรื่องการใช้งานระบบ cloud computing เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนสำนักงานไร้กระดาษ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ในสังกัด กลุ่มโรงเรียนห้วยยางหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมพัฒนาครั้งนี้จนประสบผลสำเร็จ ร้อยละ ร้อย

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply