621041002 การสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics สำหรับครูปฐมวัย

621041002 การสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics สำหรับครูปฐมวัย

คูปองครู 2562

ลงทะเบียนกับเรา รับฟรี หนังสือ คู่มือ และแบบฝึก หลักสูตร ขายสินค้าออนไลน์ e-commerce

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ทันสมัย หลักสูตรปี 2562 คูปองครู 2562 อบรมครู 2562
หลักสูตร อบรมครูพัฒนาครู คูปองครู 2562 อบรมครู ปี 2562 หลักสูตรใหม่ ทันสมัย

วีซ่า รับทำวีซ่า VISA ทั่วโลก

วีซ่า ยุโรป อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส วีซ่าทั่วโลก

ลูกค้ากดไลค์ กดแชร์เพจเรา ลดเหลือ 8,990 บาท
รับทำ ยื่น วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่ากลุ่มยุโรป ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สเปน สวีเดน นอร์เว ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ 
สนใจติดต่อ โทร.090-9305105 ,0819229599 ไลน์ moree

คูปองครู2562 หลักสูตรICTทันสมัยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0คูปองครู 2562 หลักสูตรทันสมัย 
1-หลักสูตร ICT E-Commerce การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูปลอดหนี้ นักเรียนมีงานทำ เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

2-หลักสูตร ICT cloud computing เพื่อการบริหารจัดการเอกสารชั้นเรียน เอกสารนักเรียนและเอกสารครู

3-หลักสูตร ICT การออกแบบเว็บไซต์และ E-leaningเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ประเทศไทย4.0

4-หลักสูตร INTER แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเทศในเอเซียแปซิฟิก

5-หลักสูตรบูรณาการ ICT เพื่อการรจัดการเรียนการสอนห้องเรียน4.0

6-หลักสูตร ICT สร้างสื่อการเรียนรู้ ห้องเรียนปฐมวัย 4.0

รับทำวีซ่า ยื่นวีซ่า ถูก

ลูกค้ากดไลค์ กดแชร์เพจเรา ลดเหลือ 8,990 บาท จากเดิม 15,000 บาท
รับทำ ยื่น วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่ากลุ่มยุโรป ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สเปน สวีเดน นอร์เว ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ 
สนใจติดต่อ โทร.090-9305105 ,0819229599 ไลน์ moree

อบรมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

บริษัท พี.ซี.เอ็ม เอ็ดดูเทค ทราเวล จำกัด จัดอบรมพัฒนาครูโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย โรงเรียนใน สพป.ขอนแก่น เขต 3 โรงเรียนใน สพป.ขอนแก่น เขต 4 และโรงเรียนใน สพป.ขอนแก่น เขต 5 

จัดอบรมพัฒนาครู โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนห้วยยางหัวนาคำ

บริษัท พี.ซี.เอ็ม.เอ็ดดูเทค ทราเวล จำกัด จัดอบรมพัฒนาครู โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนห้วยยางหัวนาคำ เรื่องการใช้งานระบบ cloud computing เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนสำนักงานไร้กระดาษ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ในสังกัด กลุ่มโรงเรียนห้วยยางหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมพัฒนาครั้งนี้จนประสบผลสำเร็จ ร้อยละ ร้อย

จัดอบรมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

บริษัท พีซีเอ็ม เอ็ดดูเทค ทราเวล จำกัด หน่วยพัฒนาครู  จัดอบรมพัฒนาครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เรื่อง การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

จัดอบรมพัฒนาเรื่องระบบ cloud computing สำนักงานไร้กระดาษ

บริษัท พีซีเอ็ม เอ็ดดูเทค ทราเวล จำกัด  หน่วยพัฒนาครู จัดอบรมพัฒนาเรื่องระบบ cloud computing สำนักงานไร้กระดาษ ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

ประกาศโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
………………………………………..
ด้วยโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม ปีงบประมาณ 2562 อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6448 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตรำค่ำตอบแทน
1.1 ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
1.3 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รายละเอียดประกาศคลิก